ITEM
Total : 0
점심 면
O 짜장면
8.00
O 매운짜장
9.00
O 짬뽕
10.00
O 흑돼지 삼겹살 김치짬뽕
13.00
O 흑돼지 삼겹살 김치 쌀짬뽕
15.00
O 양지실 샤브짬뽕
13.00
O 양지실 샤브 쌀짬뽕
15.00
O 매생이 굴 짬뽕
14.00
O 매생이 굴 쌀짬뽕
16.00
O 매생이 바지락 짬뽕
14.00
O 매생이 바지락 쌀짬뽕
16.00
O 곱창짬뽕
14.00
O 곱창 쌀짬뽕
16.00
O 마라짬뽕
14.00
O 마라 쌀짬뽕
16.00
점심 밥
O 짜장밥
10.00
O 매운짜장밥
11.00
짬뽕밥
11.00
O 잡채밥
11.00
O 마파두부밥
12.00
O 깐풍기 밥
12.00
O 치킨브러커리덮밥
12.00
O 새송이덮밥
14.00
O 제육 덮밥
13.00
O 매운유산슬밥
13.00